Støt

Børnetopmøde

 

UNICEF BØRNETOPMØDE

Børnetopmødet er et unikt event, som afholdes for UNICEF Rettighedsskoler. Arrangementet har vundet stor anerkendelse bredt i Danmark. Formålet er at træne børn til at deltage aktivt i beslutningsprocesser, som vedrører deres hverdag ud fra et rettighedsperspektiv.

 

Årets tema: Børns ret til fritid

Børnetopmøde 2023 skal handle om FN konventionens artikel 31; børns ret til fri tid.

UNICEF vil sætte fokus på, hvordan børn og voksne kan bidrage til at skabe nye forståelser af, hvilke muligheder, der er for at skabe endnu bedre rammer for både den frie tid i skolen i form af frikvarterer og i fritiden efter skole. Hvornår er børn forpligtede på aktiviteter i deres fritid i forhold til fri tid til at bruge, som man vil?

Børnekonventionens artikel 31 handler om netop dette, og den vil derfor være bærende for topmødet. Børn har ret til

  • at hvile sig
  • at lege
  • at deltage i kulturelle og kreative aktiviteter
  • fritid – eller bare fri tid

En enkelt artikel i FNs børnekonvention kan dog ikke stå alene, og derfor vil vi bringe årets tema ind i sammenhæng med to helt centrale rettigheder for børn:

Artikel 2 slår fast, at alle børn, uanset hvem man er, har de lige adgang. Vi må ikke diskriminere eller forskelsbehandle børn på baggrund af alder, køn, etnicitet, familie eller religiøse tilhørsforhold. I relation til årets tema kan man tænke nærmere over, om det enkelte barns frie tid kan gøres tryggere og bedre?

Artikel 12 om at lytte til børn og inddrage dem i beslutninger, der vedrører deres liv. Intet UNICEF Børnetopmøde uden at fremhæve netop det, at børns stemmer og perspektiver bidrager til, at voksne kan træffe bedre valg – gerne med børnene rundt om bordet, som i UNICEF Rettighedsråd, elevråd og klassefællesskaber.

 

Det Nationale Rettighedsråd

Det Nationale Rettighedsråd består af 10 medlemmer fra forskellige Rettighedsskolers rettighedsråd. Det er det øverste talerør for alle Rettighedsskoler i Danmark. Rådet sammensættes på ny hvert efterår, og præsenteres på UNICEF Børnetopmøde.

Se et sammenklip af sidste års Børnetopmøde herunder: