UNICEFs arbejde
i Danmark


 

UNICEF er til for alle verdens børn
- også dem i Danmark

Vi arbejder for børns rettigheder. Det gør vi alle de steder, hvor børnene er. Uanset om det er i skolegården, på fodboldbanen eller på TIKTOK. UNICEF er til stede i hele landet fordi børn i Danmark ikke bare fortjener, men også har ret til, trivsel og beskyttelse.

 

Børn, unge og voksne skal kende børns rettigheder – og bruge dem!

En kendskabsundersøgelse viser at kun 42 % af børn i Danmark fra 6.-10. klasse ikke kan nævne én eneste af de rettigheder, som børn og unge har. Det er et problem, fordi kendskab til egne rettigheder en forudsætning for, at man kan sige fra, hvis rettighederne er i fare for at blive krænket.

Kendskabet til børns rettigheder er stadig lavt blandt voksne ansvarsbærere. 89% af lærere i grundskolen har ikke fået deres kendskab om børns rettigheder fra læreruddannelsen. Og oversættelsen fra Børnekonventionen til praksis er svær for de fagprofessionelle.

Derfor arbejder UNICEF Danmark målrettet for, at flere voksne, der arbejder med børn og unge, kender til, formidler og anvender børns rettigheder og Børnekonventionens børnesyn i deres arbejde. Det gør vi ved at udgive undervisningsmateriale om børns rettigheder – bl.a. videoer, podcasts, digitale e-læringsmoduler samt elevmaterialer, med tilknyttede lærervejledninger.


 

Børn og unge skal inddrages i beslutninger, der vedrører dem

Mange voksne står klar med gode råd om, hvad der er bedst for børn. Men er vi også gode lyttere?
UNICEF Danmark arbejder for at Børnekonventionens artikel 12, der sikrer barnets ret til inddragelse, bruges i alle barnets møder med voksne.

Børn har ret til at blive hørt og få medindflydelse på forhold, der har betydning for deres liv og hverdag. Eksempelvis indenfor skole, sundhed og trivsel, fritidsliv, klima og digitale udfordringer.

Inddragelsen af børn og unge er både en rettighed, der er sikret i Børnekonventionen. Men inddragelsen er også nødvendig for at øge kvaliteten og effekten af offentlige processer og indsatser. Dertil kommer, at børneinddragelse styrker børns stemme, medborgerskab og demokratiske engagement.

At lytte til børn er et første skridt, men der skal også gives behørig vægt til børns synspunkter. Voksne, der faciliterer politikudvikling med børn og unge, skal skabe meningsfuld inddragelse, inkluderende og tryg deltagelse samt tydelige rammer for, hvilke beslutninger de kan påvirke.

Inddragelse i politikudvikling
I dag oplever børn og unge i ringe grad at blive taget med på råd af voksne beslutningstagere. Det gælder også i politik, hvor børn ikke inddrages tilstrækkeligt i hverken lokal eller national politik. Eksempelvis oplever kun 7 % af børn og unge, at voksne lytter, når der træffes beslutninger, der vedrører dem i kommunen.

Men også på de arenaer, hvor børn typisk færdes, fx i skolen og i fritidslivet, halter det med inddragelsen – og i medierne fylder børns perspektiver også for lidt. Kun 0,4 % af artiklerne i danske nyhedsmedier bruger børn eller unge under 18 år som kilder.

UNICEF Danmark arbejder for, at børn og unge i højere grad føler sig hørt og respekteret. Børns stemmer bør styrkes gennem en rettighedsbaseret børneinddragelse i politikudvikling.


 

Børn og unge skal have retssikkerhed - ligesom voksne!

Børn og unge har ret til at blive beskyttet mod vilkårlige, uforudsigelige og ulovlige handlinger. Et skridt på vejen er inkorporering af FN’s Børnekonvention i Danmark. Det har mange af vores nabolande allerede gjort, men Danmark halter efter.

Børns retssikkerhed

BØRNEKONVENTIONEN SKAL HAVE HØJERE STATUS I DANMARK

Danmark skal være et samfund, der respekterer børn og unge som selvstændige individer med egne rettigheder og meninger.

Selvom vi har gjort fremskridt, er Børnekonventionens principper endnu ikke slået tilstrækkeligt igennem i Danmark. Vi ser mangelfuld inddragelse af og respekt for børns perspektiver på områder, hvor voksne træffer vigtige beslutninger om børns liv. Bl.a. i socialsager og i politik på betydningsfulde områder for børn såsom klima, skole, fritid, mental sundhed og trivsel.

UNICEF Danmark er, på linje med FN’s Børnekomité, bekymret over at Børnekonventionen kun i begrænset omfang anvendes af retsinstanser, myndigheder og administrative beslutningsorganer. For at børn kan anerkendes og behandles som rettighedshavere, skal stater kunne stilles til ansvar for svigt og overgreb. En inkorporering af FN’s Børnekonventionen vil bidrage til at styrke beskyttelsen af børns rettigheder samt udbrede forståelsen af de grundlæggende principper i konventionen.

Mere inkorporering

Styrket retssikkerhed for alle børn og unge!

Voksnes retssikkerhed står højt på dagsordenen, men det halter med respekten for børn og unges retssikkerhed. En indikation på det er, at børn ikke høres i hele 45 % af de kommunale sager, før der træffes en endelig afgørelse om foranstaltning, på trods af, at det er et lovkrav.

Ombudsmanden påpeger endvidere, at der stadig er problemer med at respektere hørings- og notatpligten, når der gennemføres sanktioner overfor børn og unge på skoleområdet, og danske domstole og myndigheder anvender sjældent Børnekonventionen i konkrete sager.

UNICEF Danmark arbejder for øget retssikkerhed for børn og unge i Danmark således, at retssikkerheden – som er et grundlæggende element i en retsstat – også gælder børn og unge, så de beskyttes mod vilkårlige indgreb i deres rettigheder.

I Barnets Lov, der netop er blevet vedtaget, øges retssikkerheden i nogen grad for specifikke grupper af børn i specifikke situationer. Men der er brug for et mere gennemgribende fokus, for at styrke retssikkerheden for vores børn og unge.

UNICEFs høringssvar til Barnets Lov.


 

Mere om vores arbejde i Danmark