Vi kæmper for Klima &
Bæredygtighed

 

Børn skal beskyttes mod
klimaforandringer

Alle børn har ret til at leve i et miljø, som bidrager til deres vækst og sikkerhed. Men verden over er millioner af børns liv og trivsel truet af klimaforandringer, forurening, vandmangel, naturkatastrofer og utilsigtet tiltagende urbanisering.

 

Klimaforandringerne
kræver handling nu

Et rekordhøjt antal børn og unge befinder sig lige nu i en katastrofesituation, som kræver akut, humanitær nødhjælp. Naturkatastrofer og påvirkning af klimaforandringer tvinger millioner af børn fra deres hjem med risiko for at blive udsat for vold, udnyttelse, underernæring og livstruende sygdomme.

 • Over 2 milliarder børn (90% af børn i verden) lever i områder hvor luftforureningen overstiger WHOs standarder.
 • 240 millioner børn er ofte udsat for oversvømmelser.
 • Hver dag henter 159 millioner mennesker drikkevand direkte fra floder, søer og andre usikre kilder.
 • I øjeblikket er 400 millioner børn meget udsat for cykloner.
 • 815 millioner børn er udsat for blyforurening på grund af eksponeringer af forurenet luft, vand, jord og fødevarer.
 • Vandmangel rammer mere end 920 millioner børn. I 2040 forventes 1/4 barn i verden bo i områder med ekstremt begrænset adgang til vand.

Hjælp børn ramt af klimaforandringer

Støt nu
Vi har ødelagt Jordens naturlige system og for længst krydset den grænse, hvor planeten kan nå at genskabe selv. Tab af biodiversitet, stigende forureningsniveauer og højere temperaturer er med til at skabe klimaændringerne.

Alt for mange børn er truet af vandmangel

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

børn lever i områder med høj eller ekstrem grad af tørke.

Hjælp børn truet af vandmangel

UNICEF kæmper for børns ret til at bo i en bæredygtig verden

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og vi er der både før, under og efter en klimakatastrofe.

I katastrofesituationer er det ofte UNICEF, der styrer og koordinerer den fælles indsats med at sikre børnene adgang til rent drikkevand, toiletter, skolegang og mad. Næsten uanset, hvor i verden det brænder på, kan vi typisk pakke, sende og få nødhjælpen frem i løbet af 48 timer.

Vi bliver i området. Også efter det mest akutte ved katastrofen er overstået. Det gør vi for at styrke områdets modstandskraft og katastrofeberedskab i fremtiden og for at sikre langsigtede forbedringer, når vi hjælper med genopbygningen. Vi kalder det ’build-back-better’.

Hjælp børn ramt af klimaforandringerne

UNICEFs arbejde ved klimakatastrofer

Vi rykker ud med humanitær hjælp til børn og deres familier, når katastrofen rammer.

Vi sørger for rent vand til mennesker, der er ramt af humanitære katastrofer.

Vi hjælper med adgang til trygge og forbedrede sanitære forhold.

 

TØRKE & OVERSVØMMELSE

Det ekstreme vejr har mange former, men to af de allerværste og hyppigste klimakatastrofer er tørke og oversvømmelse.

 

TØRKE

 • I 2040 vil 1 ud af 4 børn leve med ekstrem vandmangel.
 • Tørke ødelægger afgrøder og får madpriser til at stige, hvilket kan betyde udbredt undernæring og lede til øget migration og optrapning af konflikter.
 • Klima-relaterede katastrofer forårsager alvorlige fødevarekriser. 80% af al landbrugsskade er forårsaget af tørke.

Bl.a. er landene på Afrikas Horn midt i den værste tørke i 40 år. Søer, kilder og vandhuller tørrer ud overalt, millioner af kvæg dør af tørst og følgesygdomme, og høsten slår fejl. 15 millioner børn på Afrikas Horn er allerede droppet ud af skolen. Familier bliver flået fra hinanden, små børn bliver tvunget i arbejde og teenagepigers risiko for at blive gift væk er steget eksplosivt.

UNICEF knokler for at hjælpe alle de børn, der har allermest brug for os og give familierne adgang til vand. Vi giver akut livreddende behandlinger med både ernæring og medicin og etablerer nye grundvandsboringer.

OVERSVØMMELSE

 • Omkring 503 millioner børn bor i øjeblikket i områder med ekstrem høj risiko for oversvømmelser.
 • Oversvømmelserne sker hyppigere i takt med det mere ekstreme vejr og stigende vandstande forårsaget af globale klimaforandringer.
 • Vand-relaterede katastrofer øger også risikoen for at piger ikke fuldfører deres skole, men i stedet indgår i tvangsægteskab, bliver offer for trafficking, seksuel udnyttelse eller overgreb.

Store dele af Pakistan er ramt af voldsomme oversvømmelser. Der er faldet tre gange så meget regn som normalt. Vandet smadrer byer, hjem, veje, hospitaler og børnenes tryghed. Omkring 16 millioner børn er ramt af oversvømmelserne.

23.900 skoler og 1460 hospitaler er indtil videre ødelagt i større eller mindre grad. UNICEF har været til stede fra starten og nået 250.000 mennesker i Pakistan med mobile hospitaler, medicin og rent drikkevand, men millioner af børn har stadig brug for akut hjælp.


 

Læs mere om UNICEFs arbejde for
klima & bæredygtighed

Ofte stillede spørgsmål om klimaforandringerne

Hvad er den største klimabelastning?

Den største klimabelastning, også kendt som den største kilde til drivhusgasemissioner, varierer afhængigt af lande, sektorer og økonomiske aktiviteter. Nogle af de største globale kilder til drivhusgasemissioner inkluderer forbrænding af fossile brændstoffer, skovrydning og ændret arealanvendelse, landbrug og dyrehold, industriproduktion og transportsektoren.

Forbrænding af fossile brændstoffer, herunder kul, olie og naturgas, er en betydelig drivhusgasudledningskilde i sektorer som elektricitetsproduktion, transport, industri og opvarmning.

Skovrydning og ændret arealanvendelse fører til frigivelse af store mængder CO2, da træer ikke længere kan absorbere og lagre kulstof gennem fotosyntese. Landbrug og dyrehold bidrager også til klimabelastningen gennem metanudledning og CO2-udledning fra produktion og transport af gødning.

Industriel produktion af materialer som stål, cement og kemikalier udleder drivhusgasser, herunder CO2 og fluorerede drivhusgasser. Transportsektoren, herunder biler, lastbiler, skibe og fly, bidrager også betydeligt til klimabelastningen gennem CO2-udledning fra forbrænding af brændstoffer.

Hvilke lande er mest påvirket af klimaforandringer?

Klimaforandringer påvirker lande globalt med forskellige konsekvenser. Nogle lande er dog mere sårbare end andre. Lave kystområder som Bangladesh, Maldiverne og Kiribati er udsatte for stigende havniveauer og kraftige storme. Ørkenområder som Sahel-regionen i Afrika oplever øget tørke og vandmangel. Arktiske regioner står over for smeltning af is og sne, mens lande med store kystområder, som USA og Kina, risikerer oversvømmelser. Lande afhængige af landbrug som Niger og Haiti påvirkes af ændringer i nedbør og hvilket truer fødevaresikkerheden.

Fattige lande er særligt sårbare over for klimaforandringer på grund af begrænsede ressourcer og kapacitet til at håndtere ekstreme vejrhændelser. Deres afhængighed af landbrug gør dem ekstra sårbare over for ændringer i klimaet, og manglende adgang til sundhedsvæsen og socioøkonomisk ulighed forværrer deres sårbarhed. For at imødekomme behovene i disse lande kræves retfærdig og inkluderende håndtering af klimaforandringer gennem internationalt samarbejde og støtte til de mest sårbare befolkningsgrupper.

Hvordan kan du aktivt bidrage til at passe på klimaet og reducere dit klimaaftryk?

Du kan passe på klimaet og reducere dit klimaaftryk ved at handle på individuelt, virksomheds- og samfundsniveau. Her er nogle eksempler på, hvad du kan gøre:

 • Reducer CO2-udledninger: Vælg alternative energikilder som sol- og vindenergi, brug energieffektive apparater, begræns bilkørsel og brug offentlig transport. Opgradering af bygninger for at forbedre energieffektiviteten er også vigtigt.
 • Fremme bæredygtig transport: Vælg cykling, gåture eller offentlig transport som miljøvenlige alternativer til bilkørsel. Overvej at skifte til el- eller hybridbiler for at reducere emissioner.
 • Spar energi: Sluk lys og elektroniske apparater, når de ikke er i brug, og vælg energieffektive modeller. Udnyt naturligt lys og ventilation, og installer energieffektive vinduer og isolering i dit hjem.
 • Støt bæredygtigt landbrug og kostvaner: Vælg økologiske produkter, støt lokal og bæredygtig landbrugspraksis og reducer dit forbrug af animalske produkter, der har en høj klimapåvirkning.
 • Bevar skove og plant træer: Reducer CO2-udledning ved at bevare eksisterende skove og deltage i genplantningsprojekter.
 • Håndter affaldet: Genbrug og genanvend affald så meget som muligt. Reducer brugen af engangsprodukter og overvej at kompostere organisk affald for at mindske belastningen på deponeringsanlæg og reducere metanudslip.
 • Fremme grønne teknologier og innovation: Støt udviklingen af vedvarende energikilder og bæredygtige teknologier gennem investeringer og forskning. Disse løsninger kan bidrage til at reducere klimapåvirkningen på lang sigt.
 • Øg bevidstheden og påvirk politikken: Lær dig selv og andre om klimaforandringer og deres konsekvenser. Engagér dig politisk og opfordr til politiske tiltag og love, der fremmer en bæredygtig fremtid.

Det er vigtigt at bemærke, at selv små handlinger kan gøre en forskel, og kollektiv handling kan have en endnu større indvirkning. Alle kan bidrage til at passe på klimaet ved at tage ansvar for deres egne handlinger og søge muligheder for at være mere bæredygtige i deres daglige liv. Ved at implementere disse skridt kan vi sammen arbejde hen imod en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid.

Hvad gør UNICEF for at hjælpe dem, der er mest påvirket af klimaforandringerne?

UNICEF gør en betydelig indsats for at hjælpe dem, der er mest påvirket af klimaforandringerne, herunder børn og sårbare samfund. Vores initiativer omfatter:

 1. Nødhjælp og katastrofeberedskab: UNICEF yder øjeblikkelig nødhjælp, herunder mad, vand, medicinsk hjælp og nødshelter, til områder berørt af klimaforandringer. Vi implementerer også tidlige varslingssystemer og beredskabsplaner for at forberede samfund på fremtidige katastrofer.
 2. Rent vand og sanitet: UNICEF sikrer adgang til rent vand og sanitet i klimaramte områder ved at opbygge og vedligeholde vandforsyningsinfrastruktur samt fremme hygiejnepraksis og sanitetsløsninger for at beskytte børns sundhed.
 3. Uddannelse og beskyttelse: UNICEF arbejder for at sikre fortsat adgang til kvalitetsuddannelse for børn i klimaforandringsramte områder. Vi etablerer midlertidige skoler, træner lærere og leverer undervisningsmaterialer. Desuden fokuserer UNICEF på beskyttelse af børn mod vold og udnyttelse i forbindelse med klimaforandringer.
 4. Ernæring og sundhed: UNICEF prioriterer ernæring og sundhedspleje til børn og mødre, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Vi distribuerer terapeutisk mad til underernærede børn og forbedrer adgangen til sundhedsydelser og vaccinationsprogrammer.
 5. Styrkelse af samfund og kapacitetsopbygning: UNICEF samarbejder med lokale partnere og samfund for at styrke deres evne til at tackle klimaforandringer. Dette omfatter katastrofehåndteringstræning, opbygning af lokal infrastruktur, bæredygtige landbrugsmetoder og indkomstskabende aktiviteter.
 6. Advocacy og politisk indflydelse: UNICEF påvirker politiske beslutningstagere og samarbejder med regeringer og internationale partnere for at integrere børns rettigheder og behov i klimaforandringspolitikker og -programmer. Vi arbejder for at sikre, at beslutningstagere træffer foranstaltninger, der beskytter og støtter de mest sårbare grupper.