Støt

Den Danske UNICEF Fonds Privatlivspolitik

1. Generelt
1.1 Denne Persondatapolitik (herefter ”politik”) gælder de oplysninger, du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyder- eller frivilligforhold, et (potentielt) ansættelsesforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder på forskellige digitale platforme. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse politikken og henvende dig til os, hvis der er oplysninger i politikken, du ikke kan acceptere. På www.unicef.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2. Dataansvarlig
2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Den Danske UNICEF Fond
Rentemestervej 62
2400 København NV
Tlf. 35 27 38 00
unicef@unicef.dk
CVR nr. 42824534

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017

2.3 Alle spørgsmål vedrørende denne politik, behandlingen af dine oplysninger samt spørgsmål om politikkens overholdelse skal i første omgang rettes til os på ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den rette medarbejder, der er ansvarlige for Persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik.

3. Definitioner
3.1 Nedenfor følger definitioner af nogle af de væsentligste begreber:

PersonoplysningerEnhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
DataansvarligDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
DatabehandlerDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den Dataan-svarliges vegne.
BehandlingEnhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, f. eks indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.
Særlige kategorier af PersonoplysningerOplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
PersondataforordningenEuropa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
DatabeskyttelseslovenDen lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
4.1 Afhængig af om du er bidragyder, jobansøger eller frivillig hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende fond. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores bidragyderservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig. Det kan ligeledes være hvis du ansøger om et job gennem vores rekrutteringssystem eller er i et eksisterende ansættelsesforhold. Når vi indsamler personoplysninger om dig, orienterer vi om formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig
5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 Afhængig af om du er kunde, jobansøger eller bidragyder, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mail adresse, (registrerings- og kontonummer for faste bidragydere og medlemmer). Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for bidrag, idet vi har indberetningspligt til SKAT, eller hvis du er frivillig i UNICEF Danmark, og vi skal have en straffe- / børneattest. Straffe- og børneattester indhentes altid med samtykke fra dig.

5.1.2 Herudover indsamler vi oplysninger, når du tilmelder dig et arrangement, eller bestiller et oplæg eller foredrag.

5.1.3 Ved registrering eller deltagelse i eksempelvis underskriftsindsamlinger, konkurrencer, samt ved køb af lodder indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger indhentes for konkurrencer, salg af lodder m.v. Registreringen foretages med det formål at påvirke beslutningstagere med de indsamlede underskrifter, at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse i konkurrencer og lotterier, betaling af spillet og udbetaling af gevinster.

5.1.4 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. På baggrund af UNICEFs globale Safe-guardingspolitik og retningslinjer i forbindelse med udførelsen af dit arbejde i UNICEF Danmark, hvor det er sandsynligt, at du som led i dit arbejde vil komme i kontakt med børn, indhentes der dog en børneattest. Det er en betingelse for en evt. ansættelse, at din børneattest er uden anmærkninger.

5.1.6 Vi indsamler ikke oplysninger om børn og unge under 18 år som del af vores fundraising. I fald det sker ved en fejl (hvis barnet f. eks er bruger af en mobiltelefon, registreret af en voksen) sletter vi oplysningerne, så snart vi bliver vidende herom. Når vi opbevarer oplysninger om børn, f. eks ifm. Rettighedsskoler, sker det med samtykke eller udfra en legitim interesse, afhængig af typen af information.

5.2 Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være personoplysninger fra tidligere arbejdsgivere ifm. referencetagning eller indhentning af straffe- og børneattester. Straffe- og børneattester indhentes altid med samtykke fra dig.

6. Cookies
6.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden.

Du kan læse vores cookiepolitik på vores hjemmeside: https://www.unicef.dk/cookies

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger
7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er bidragyder, jobansøger, kunde eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

7.1.1 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • At stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed for dig
 • Fremsende ordrebekræftelser og varer til dig
 • Svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 • Kunne udføre dine ordrer i webshoppen
 • Kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig
 • Kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.2 Er du jobansøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig
 • Kunne kontakte dig
 • Kunne tage referencer, hvis nødvendigt

7.1.3 Er du bidragyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne administrere dine indbetalinger
 • Kunne sende dig nødvendig information om dine bidrags anvendelse
 • Kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse
 • Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og telemarketing
 • Efterlev krav i Bogføringsloven
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.4 Er du frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne administrere din relation mellem dig og UNICEF Danmark
 • Kunne kontakte slægtninge, hvis behovet opstår
 •  Som led i UNICEFs Safe-Guarding-politik at indhente børneattester

7.1.5 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • Udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
 • Optimere vores hjemmesides indretning
 • Kunne kontakte dig med markedsføring
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.6 Hvis du bliver kontaktet med henblik på at blive bidragsyder eller støtte vores arbejde for børn, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne kontakte dig
 • Kunne sende kvittering for tilmelding om at støtte vores arbejde
 • Kunne registrere, om vi må kontakte dig fremover, hvis du ikke ønsker at støtte vores arbejde
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.7 Hvis du støtter fast, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Få feedback om, hvordan dit bidrag har hjulpet børn, vores kampagner og UNICEFs arbejde
 • Give dig flere muligheder for at støtte os på andre måder
 • Administrere vores registre, så vi undgår dubletter
 • Bibeholde en personlig kontakt til dig
 • Efterleve krav i Bogføringsloven
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.8 Hvis du giver en donation gennem hjemmesiden, netbank, mobilepay eller SMS, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Få feedback om, hvordan dit bidrag har hjulpet børn, vores kampagner og UNICEFs arbejde
 • Give dig flere muligheder for at støtte os på andre måder
 • Administrere vores registre, så vi undgår dubletter
 • Efterleve krav i Bogføringsloven
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.9 Har du skrevet UNICEF ind i dit testamente, vist interesse for at gøre det, eller vil du blot have information, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Overvåge retten til testamentet
 • Holde kontakten til dig ved lige, også ved interesse
 • Kunne målrette vores kampagner
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.10 Er du kontaktperson eller samarbejdspartner, f. eks blogger, ’influent’, ambassadør, fond, Rettighedsskole eller virksomheder, med UNICEF Danmark, så anvender vi dine personlige oplysninger til at:

 • Kunne administrere forholdet mellem dig, din virksomhed og UNICEF Danmark
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.11 Abonnerer du på vores nyhedsbrev, anvender vi dine personlige oplysninger til at:

 • Sende nyhedsbrev til dig
 • Udarbejde statistik til intern brug

7.1.12 Hvis du ansøger om job eller praktik, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Identificere hvem du er
 • Gøre rekrutteringsprocessen nem og enkel
 • Forbedre fremtidige rekrutteringsprocesser

7.1.13 Hvis du ansættes hos UNICEF Danmark, stilles der som betingelse for din ansættelse, at du har en ren børneattest. Dette er for at leve op til UNICEF Globale Safe-Guarding-retningslinjer, og for at vi kan gøre vores yderste for at undgå, at børn udsættes for nogen form for overgreb, når der udføres arbejde på vegne af UNICEF Danmark. På den baggrund indhenter vi ikke dit samtykke, men forudsætter, at du har en ren børneattest som led i ansættelsen af dig.

UNICEF Danmark kontakter på den baggrund Rigspolitiet, der særskilt vil bede om dit samtykke til, at UNICEF Danmark kan indhente din børneattest og Rigspolitiet kan udlevere attesten til UNICEF Danmark.

Når UNICEF Danmark indhenter din børneattest, vil den medarbejder i UNICEF Danmark (lønadministration), der modtager en kopi af din attest fra Rigspolitiet, se på attesten, men attesten bliver ikke gemt, ligesom det ikke noteres, hvilke oplysninger den har indeholdt. Hvis der er anmærkninger på din børneattest, vil UNICEF Danmark ikke kunne fortsætte samarbejdet med dig.

Hvis du skal arbejde med økonomi eller lignende opgaver, vil der endvidere blive indhentet en straffeattest. Er der anmærkninger på din straffeattest, vil den pågældende medarbejder, der modtager kopi af straffeattesten, vurdere relevansen af oplysningerne i forhold til det konkrete arbejde, du skal udføre, og på baggrund af en samtale med dig, vurdere om samarbejdet kan fortsætte.
Begge typer attester slettes af UNICEF Danmark, når de er vurderet.

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
8.1 Når du giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du f. eks har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores information til dig og i sidste ende tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker. Det er ligeledes med henvisning til legitim interesse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

8.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf. Persondata-forordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan f. eks være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i Bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. Skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

8.5 Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, lov til at henvende os til personer med det formål at indsamle penge til organisationens formål i overensstemmelse med retningslinjer i Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3.

8.6 Er du ikke bidragyder eller frivillig hos os, men f.eks. blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på vores hjemmeside. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor.

9. Deling af dine personoplysninger
9.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os f. eks med udførelsen af din faste bidragsaftale, din ordre, programsamarbejde eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, rekrutteringspartnere og NETS.

9.2 Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med vores moderorganisation i det omfang, at dette er lovligt.

9.3 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f. eks SKAT.

10. Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS
10.1 Vi, vores leverandører og partnere behandler generelt kun dine personlige oplysninger inden for EU/EØS. I tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU/EØS (i “tredjelande”), er der en række lande, der af EU-kommissionen er betegnet som sikre lande – www.datatilsynet.dk/internationalt/tredjelandsoverfoersler. Der vil normalt ikke ske overførsel til lande uden for EU. Skulle dette ske, vil det kun være til lande, der er omfattet af den liste over sikre lande, EU-Kommissionen har offentliggjort., jf. netop ovenfor. Der kan også overføres data i henhold til standardkontraktbestemmelser, eller bindende selskabs interne regler eller Privacy Shield (en sikkerhedsmekanisme for overførsler til USA), som sikrer, at dine rettigheder er beskyttet.

11. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

11.1 Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven, for så vidt angår personoplysninger knyttet til den økonomiske transaktion. For så vidt angår øvrige personoplysninger, vil disse blive opbevaret i den tid, du er tilknyttet vores organisation og op til tre år fra din sidste donation, jf. forældelsesloven, medmindre der verserer en tvist, hvori personoplysningerne fortsat er relevante. I så fald slettes personoplysningerne 10 år efter fra skriftlig anerkendelse, gældsbrev, forlig eller dom, jf. forældelsesloven § 5, stk. 3. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. betalingstjenesteloven af 2009, medmindre der verserer en tvist, hvori personoplysningerne fortsat er relevante. I så fald slettes personoplysningerne 10 år efter fra skriftlig anerkendelse, gældsbrev, forlig eller dom, jf. forældelsesloven § 5, stk. 3.

11.2 Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 12 måneder fra din seneste ansøgningsdato, så vi har mulighed for at gå tilbage i ansøgningerne, hvis en nyansat stopper indenfor prøvetiden. Indhentede straffe- og børneattester slettes, så snart indholdet er tjekket.

11.3. Er du medarbejder hos UNICEF Danmark behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at efterleve arbejdskontrakten med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. Der behandles ikke særlige følsomme oplysninger omfattet af art. 9, stk. 1, medmindre det fx drejer sig om helbredsoplysninger i forbindelse med en længerevarende sygemelding. Oplysninger om hvad du fejler, vil ikke blive behandlet.

11.4 Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation. Hvis du er frivillig i forbindelse med indsamlinger opbevarer vi dine oplysninger i op til 2 år efter indsamlingen med henblik på at hverve dig igen til deltagelse i en indsamling. Hvis du er frivillig inden for andre områder f.eks. i vores lokalforeninger opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder fra din udmelding.

11.5 Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til fem år efter indeværende år fra dit sidste køb i henhold til bogføringsloven, for så vidt angår personoplysninger knyttet til økonomiske transaktioner. For så vidt angår øvrige personoplysninger, vil disse blive opbevaret i den tid, du er tilknyttet vores organisation og op til tre år fra din sidste donation, jf. forældelsesloven, medmindre der verserer en tvist, hvori personoplysningerne fortsat er relevante. I så fald slettes personoplysningerne 10 år efter fra skriftlig anerkendelse, gældsbrev, forlig eller dom, jf. forældelsesloven § 5, stk. 3.

11.6 Har du givet tilsagn om testamente, beholder vi dine oplysninger indtil du er afgået ved døden og i en periode på 10 år derefter, medmindre der verserer en tvist, hvori personoplysningerne er relevante. I så fald slettes personoplysningerne 10 år efter fra skriftlig anerkendelse, gældsbrev, forlig eller dom, jf. forældelsesloven § 5, stk. 3.Har du modtaget information om arveretslige muligheder, så opbevarer vi dine personoplysninger i 12 måneder.

11.7 I det tilfælde, at du har frabedt dig at modtage markedsføringsmateriale eller blive kontaktet af UNICEF Danmark i det hele taget, gemmer vi de nødvendige oplysninger, der kan sikre, at vi ikke kontakter dig, på ubestemt tid. Det drejer sig om dit navn og dit telefonnummer.

11.8 Hvis du har deltaget i en konkurrence og givet dit samtykke i en survey, skrevet dig op til eller deltaget i en underskriftsindsamling, quiz eller test, henvendt dig for at få materiale eller på anden måde aktivt vist interesse for UNICEF, sletter vi dine personoplysninger efter 12 måneder.

11.9 Hvis du har givet samtykke til at modtage information fra UNICEF, sletter vi dine personoplysninger efter 12 måneder, hvis vi ikke har brugt dem.

12. Dine rettigheder
12.1 Indsigt – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på unicef@unicef.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

12.2 Berigtigelse og sletning – Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

12.3 Begrænsning af behandling – Du har, under særlige omstændigheder baseret på artikel 18, stk. 1, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

12.4 Dataportabilitet – Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

12.5 Indsigelsesret – Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af denne politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

12.6 Tilbagekaldelse af samtykke – Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

12.7 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

13. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2(e).

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, indberette dine bidrag til SKAT etc.

14. Brug af automatiske afgørelser / profilering
14.1 Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring. Det betyder, at vi anvender de almindelige personoplysninger, som vi indsamler om dig, til at skabe en profil af dig. Logikken bag dette er som følger: Vi anvender eksisterende data om vores bruger til at skabe en profil på bl.a. Facebook, Google eller andre markedsføringsplatforme – en såkaldt indirekte profil, da vi ikke kan tracke brugerens aktivitet andet end, at vi kan annoncere indhold målrettet til brugeren. Vi har muligheden for at importere og eksportere data til og fra Facebook i form af navn, e-mail, telefonnummer og profil-id. Profil-id kan vi dog kun få ved såkaldte fundraisers, hvor brugerne på eget initiativ indsamler penge for UNICEF Danmark på Facebook. Det er ligeledes sådan, at engagement (likes, kommentarer, delinger, videoviews, sign-ups) fra brugerne trackes internt af Facebook og giver annoncøren (os) bedre mulighed for at målrette vores indhold mod dem.

15. Sikkerhed
15.1 I Organisationen er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

16. Klage til tilsynsmyndighed
16.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi altid gerne høre fra dig. Du har også muligheden for at klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

17. Opdatering af denne politik
17.1 UNICEF Danmark er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

17.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er opdateret den 24. marts 2022.