Vejen til at
blive Rettighedsskole

Hjem » Skole og undervisning » Vejen til at blive Rettighedsskole

De fire byggesten

 1. Viden
  • Alle med tilknytning til skolen kender Børnekonventionen, der er selve hjertet i skolens kultur.
 2. Elevinddragelse
  • Eleverne er med til at træffe de beslutninger, der vedrører dem og deres hverdag.
 3. Læring
  • Eleverne kan omsætte intentionerne fra Børnekonventionen til deres egen hverdag, og udbygger deres kendskab til, hvordan børns rettigheder er for alle verdens børn.
 4. Lederskab
  • Skolens ledelse viser respekt for børns rettigheder i alle beslutninger og målsætninger. Der nedsættes et Rettighedsråd med børn og voksne, der i samarbejde med elevråd og på baggrund af undersøgelser blandt børn og voksne skal skabe virkelige forandringer i skolens hverdag.
danske børn rettighedsskole børnenes dag

Fredag den 27. oktober 2017 afholdt UNICEF det første "børnetopmøde" i København. Næsten 300 skolelever og voksne fra UNICEFs Rettighedsskoler og Rettighedsråd i Danmark var samlet i FN Byen for blandt andet at lave en fælles resolution om god undervisning i de danske skoler.

Rettighedsskole
En kultur baseret på respekt og trivsel er afgørende for at modvirke mobning og for at sikre et godt læringsmiljø. Her har Rettighedsskole sin måske største styrke, og vores løbende undersøgelser og erfaringer peger netop i den retning. Vores trivsel er målbart blandt de højeste i kommunen.

Kristian Borg, skoleleder på Langelinieskolen

De seks trin

For at blive Rettighedsskole skal man arbejde sig igennem seks trin i løbet af det første år. Efterfølgende bruges de samme trin som en cyklus for årets arbejde med Rettighedsskole.

En gruppe børn står omkring en smartphone

Trin 1: Viden

Her laves der baseline-undersøgelser blandt elever og personale i forhold til deres viden om rettigheder, elevindfydelse, trivsel og tryghed. Det efterfølges af workshops for hele skolens personale og elevråd. Forældre informeres om initiativet og får viden om Børnekonventionen.

Rettighedsskole

Trin 2: Lederskab

Rettighedsrådet dannes, og lærere og pædagoger inddrager konventionens artikler, hvor det falder naturligt i den daglige undervisning.

Trin 3: Undersøgelser

Rettighedsrådet er tovholder på tryghedsvandringer og tilgængeligheds-undersøgelser, som sammen med baselines danner grundlag for den handlingsplan, som skolen skal lave.

blive Rettighedsskole Børnenes dag planen laves

Trin 4: Planen laves

Rettighedsrådet laver en handlingsplan for, hvordan skolen skal løfte nogle af de områder, som undersøgelserne viser et behov for at gøre noget ved.

Rettighedsskole Børnenes Dag

Trin 5: Planen sættes i værk

Handlingsplanen sættes i gang med Rettighedsrådet som tovholdere. Sideløbende reviderer skolens bestyrelse fx krise-/sorgplan, mobbepolitik, ligeværdigheds-erklæring og rutiner for konflikthåndtering, så relevante artikler fra Børnekonventionen inddrages tydeligt.

Evaluering Rettighedsskole

Trin 6: Evaluering

Undersøgelserne fra trin 1 og 3 gentages, og Rettighedsrådet evaluerer årets arbejde. Skolen certificeres herefter som UNICEF Rettighedsskole. Evalueringen danner udgangspunkt for, at Rettighedsrådet gentager processen med nye indsatsområder.