Vejen til at
blive Rettighedsskole

De fire byggesten

Skolens arbejde med at blive og være Rettighedsskole tager afsæt i fire grundlæggende dimensioner, som vi kalder for byggesten 

Alle voksne og børn
-kender Børnekonventionen
-ved, hvad de betyder i vores hverdag
-har viden om børn i hele verden
-har viden om FN’s verdensmål

Børn og voksne samarbejder om, hvordan vi hele tiden kan styrke og forbedre vores elevinddragelse.
Vi rammesætter inddragelse, så børn oplever, de bliver lyttet til.

Vi bruger vores viden om rettigheder, og lærer om, hvordan de handler om os.
Vi undersøger vores egen skole og tager del i en årlig handlingsplan.
Vi bruger artiklerne til at fremme trivsel i skolens små og store fællesskaber.

Bestyrelse og ledelse bakker op omkring projektet.
Rettighedsrådet er styregruppe for hele projektet.
Alle klasser og lærere tager et ansvar og et lederskab på sig, så forandringen lykkes.

En kultur baseret på respekt og trivsel er afgørende for at modvirke mobning og for at sikre et godt læringsmiljø. Her har Rettighedsskole sin måske største styrke, og vores løbende undersøgelser og erfaringer peger netop i den retning. Vores trivsel er målbart blandt de højeste i kommunen.

Kristian Borg, skoleleder på Langelinieskolen

De seks trin

På skolen danner man et Rettighedsråd, der består af både børn og voksne. Med afsæt i de fire byggesten lærer man arbejde ud fra en struktur, vi kalder for de seks trin. 

Trin 1: Viden

Her laves der baseline-undersøgelser blandt elever og personale i forhold til deres viden om rettigheder, elevindfydelse, trivsel og tryghed. Det efterfølges af workshops for hele skolens personale og elevråd. Forældre informeres om initiativet og får viden om Børnekonventionen.

Trin 2: Lederskab

Rettighedsrådet dannes, og lærere og pædagoger inddrager konventionens artikler, hvor det falder naturligt i den daglige undervisning.

Trin 3: Undersøgelser

Rettighedsrådet er tovholder på tryghedsvandringer og tilgængeligheds-undersøgelser, som sammen med baselines danner grundlag for den handlingsplan, som skolen skal lave.

Trin 4: Planen laves

Rettighedsrådet laver en handlingsplan for, hvordan skolen skal løfte nogle af de områder, som undersøgelserne viser et behov for at gøre noget ved.

Trin 5: Planen sættes i værk

Handlingsplanen sættes i gang med Rettighedsrådet som tovholdere. Sideløbende reviderer skolens bestyrelse fx krise-/sorgplan, mobbepolitik, ligeværdigheds-erklæring og rutiner for konflikthåndtering, så relevante artikler fra Børnekonventionen inddrages tydeligt.

Trin 6: Evaluering

Undersøgelserne fra trin 1 og 3 gentages, og Rettighedsrådet evaluerer årets arbejde. Skolen certificeres herefter som UNICEF Rettighedsskole. Evalueringen danner udgangspunkt for, at Rettighedsrådet gentager processen med nye indsatsområder.


Læs mere om rettighedsskoler