Her kan du læse fakta om børn i hele verden.

Vedtægter
UNICEF Danmark

Hjem » Vedtægter

§ 1 Organisationens navn

Organisationens navn er Dansk Nationalkomite for De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF), UNICEF Danmark.

UNICEF Danmark er en almennyttig, humanitær organisation (NGO) etableret i henhold til dansk lovgivning med det ene formål i Danmark, Grønland og Færøerne at støtte UNICEFs arbejde og mål i overensstemmelse med samarbejdsaftale (Cooperation Agreement) af 29/9 2011 mellem UNICEF Danmark og UNICEF samt med “Recognition Agreement” af samme dato underskrevet af UNICEFs eksekutivdirektør, herefter kaldet “Recognition Agreement”.

UNICEF Danmark anvender UNICEFs logo (og intet andet) og navnet “UNICEF” som en del af sit navn med det ene formål at opfylde målsætningerne i “Recognition Agreement” i overensstemmelse med UNICEFs bestemmelser.

 

§ 2 Formål

UNICEF Danmarks formål er at støtte UNICEFs (FNs børnefond) mål og arbejde baseret på FN-Konventionen om Barnets Rettigheder og Handlingsplanen fra Verdenstopmødet om børn i 1990.

UNICEF Danmarks formål gennemføres ved

  • gennem information at udbrede kendskabet til og forståelsen for UNICEFs arbejde for at fremme barnets rettigheder globalt, herunder arbejdet med at skabe lige vilkår for piger og drenge
  • at fremme danske børn og unges forståelse for de vilkår, børn og unge i andre lande lever under, bl.a. gennem undervisning om udviklingsspørgsmål
  • at skaffe midler til såvel UNICEFs som til UNICEF Danmarks aktiviteter gennem salg af produkter, indsamlingsvirksomhed m.m. i henhold til “Recognition Agreement”
  • at arbejde for, at UNICEF i videst muligt omfang støttes økonomisk af danske myndigheder
  • at bistå danske myndigheder med analyse af UNICEFs virke, herunder budget, arbejdsprogram m.m.

 

§ 3 Organisation

UNICEF Danmark består organisatorisk af årsmødet – UNICEF Danmarks højeste myndighed (§ 6), bestyrelsen – på vegne af medlemmerne ansvarlig for ledelsen af UNICEF Danmark (§ 9), et præsidium som er et rådgivende udvalg for bestyrelsen (§ 10), sekretariatet – daglig ledelse af UNICEF Danmark (§ 11) samt lokalafdelinger – lokale frivillige enheder (§ 13).

 

§ 4 Medlemskab

Som medlem af UNICEF Danmark kan optages

  • enhver landsdækkende forening, organisation, institution o.l., der ønsker at medvirke til at støtte UNICEF Danmark og UNICEFs arbejde (medlemsorganisationer)
  • enkeltpersoner, der ønsker at medvirke til at støtte UNICEF Danmark og UNICEFs arbejde

Beslutning om optagelse af nye medlemsorganisationer træffes af bestyrelsen og meddeles på årsmødet. Årsmødet kan ved 2/3 flertal blandt de fremmødte omgøre en beslutning om at optage en ny medlemsorganisation og visa versa. Medlemskabet har virkning fra og med den dato, hvor medlemskontingentet er registreret betalt.

Optagelse af enkeltpersoner som medlemmer sker løbende med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemskontingentet er betalt.

Bestyrelsen udpeger i enstemmighed æresmedlemmer, og dette meddeles på årsmødet.

Bestyrelsen kan ved enstemmig afgørelse ekskludere medlemmer med øjeblikkelig virkning.

 

§ 5 Kontingent

Medlemmer betaler et årligt medlemskontingent til UNICEF Danmark til støtte for UNICEF Danmarks virke.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Kontingent fra medlemmer betales hvert år inden udgangen af februar måned. Kontingent betales første gang ved indmeldelse og dækker det kalenderår, hvori kontingentet er betalt.

 

§ 6 Årsmødet

UNICEF Danmarks højeste myndighed er årsmødet. I dette kan deltage to repræsentanter for hver medlemsorganisation, to repræsentanter for hver lokalafdeling, medlemmer af bestyrelsen, personlige medlemmer, æresmedlemmer, medlemmer af præsidiet, UNICEF-ambassadører samt ansatte i sekretariatet. Derudover kan bestyrelsen invitere gæster med observatørstatus.

Ordinært årsmøde afholdes senest i maj måned på en dato, der skriftligt meddeles medlemmerne senest 2 måneder forud herfor. Det indkaldes skriftligt med mindst 28 dages varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 6 uger forud for årsmødet. Eventuelt indkomne forslag udsendes sammen med årsmødeindkaldelsen.

På det ordinære årsmøde er dagsordenen som følger:

1)    Valg af dirigent
2)    Meddelelse om optagelse af nye medlemsorganisationer
3)    Beretning fra bestyrelsen
4)    Fremlæggelse af årsregnskab
5)    Fastsættelse af minimumskontingent for medlemsorganisationerne efter indstilling af bestyrelsen
6)    Indkomne forslag
7)    Orientering om planlagte aktiviteter
8)    Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant
9)    Valg af statsautoriseret revisor
10)    Eventuelt

Der foretages valg til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i § 7. Alle valg på årsmødet gælder for 2 år. Genvalg er mulig. Dog kan et medlem af bestyrelsen kun genvælges, hvis vedkommende gennem seneste valgperiode har deltaget i mindst halvdelen af de afholdte bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan undtagelsesvis dispensere fra denne bestemmelse, hvis særlige forhold taler for det.

Blandt de kandidater til bestyrelsen, som ikke opnår valg, er den kandidat, der opnåede det største stemmetal, automatisk valgt til suppleant. Valg af suppleanten gælder kun for et år.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde og skal gøre dette på begæring af mindst en trediedel af de stemmeberettigede. Indkaldelse sker efter samme regler som til ordinært årsmøde.

 

§ 7 Stemmeret

Hvor intet andet er bestemt træffes beslutninger på årsmødet ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves der dog 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Disse vedtægter må ikke ændres, med mindre det er i overensstemmelse med “Recognition Agreement”.

Stemmeberettiget på årsmødet er en fremmødt repræsentant for hver medlemsorganisation, en repræsentant for hver lokalafdeling samt medlemmerne af bestyrelsen. En forudsætning for at være stemmeberettiget er, at kontingent er betalt rettidigt.

Æresmedlemmer er ikke stemmeberettigede ved årsmødet.

Personlige medlemmer udpeget i henhold til tidligere vedtægter for UNICEF Danmark er fortsat stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen. Der kan ikke udpeges flere personlige medlemmer.

 

§ 8 Valgbarhed

Repræsentanter for medlemsorganisationerne samt lokalafdelingerne kan vælges til bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen. Dog kan ingen medlemsorganisation eller lokalafdeling være repræsenteret med mere end et medlem i bestyrelsen.

Bestyrelsen, medlemsorganisationer og lokalafdelinger kan indstille kandidater. Bestyrelsen kan ud over kandidater fra medlemsorganisationer og lokalafdelinger samt enkeltpersoner indstille kandidater fra andre grene af det danske samfund (tredjemands kandidater).

Ansatte i UNICEF Danmark kan ikke vælges til bestyrelsen. Tilsvarende gælder repræsentanter for organisationer, der som et af sine hovedformål har at samle penge ind til at finansiere egen virksomhed inden for udviklings- eller nødhjælpsarbejde for børn og unge.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være UNICEF Danmarks sekretariat i hænde senest 3 uger før årsmødet ledsaget af en kort skriftlig beskrivelse af kandidaterne. Senest 10 dage inden årsmødet udsendes til de stemmeberettigede en liste med navnene på de personer, der opstiller til valg ledsaget af beskrivelsen.

 

§ 9 Bestyrelsen

Bestyrelsen har på vegne af medlemmerne ansvaret for ledelsen af UNICEF Danmark.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 3 af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt de kandidater, der er indstillet af medlemsorganisationer og lokalafdelinger. 6 af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt de kandidater, der er indstillet af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet med formand og næstformand. Konstitueringen af formanden og næstformanden gælder for to år. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Direktionen deltager i møderne og udarbejder skriftligt referat fra disse.

Bestyrelsen fastsætter såvel egen forretningsorden som forretningsorden for lokalafdelinger, forretningsorden for præsidium samt forretningsorden for den økonomiske forretningsgang i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter. Forretningsordenerne kan kun ændres, hvis det er i overensstemmelse med “Recognition Agreement”.

Bestyrelsen mødes efter indkaldelse af formand eller i dennes fravær næstformand så ofte, som det skønnes nødvendigt, eller dette begæres af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog minimum mødes 4 gange i løbet af et år.

 

§ 10 Præsidiet – Rådgivende Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et Rådgivende Udvalg (Præsidie), der kan bestå af indtil 15 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Forbindelsen til præsidiet varetages i bestyrelsen af formand, næstformand og ét yderligere bestyrelsesmedlem udpeget hertil af bestyrelsen. Generalsekretæren er sekretær for præsidiet.

Til præsidiet kan der yderligere tilknyttes en Ærespræsident, der udpeges af bestyrelsen i samråd med præsidiet.

Præsidiet udøver sit virke i overensstemmelse med forretningsorden herom.

 

§ 11 Sekretariat

Bestyrelsen i UNICEF Danmark ansætter generalsekretæren. UNICEF Danmarks daglige ledelse er delegeret til generalsekretæren, der ansætter øvrige medlemmer af UNICEF Danmarks øverste ledelse. Det er således generalsekretærens opgave at ansætte og forestå ledelsen af øvrige medlemmer af UNICEF Danmarks øverste ledelse, der alle refererer til generalsekretæren. Generalsekretæren fastlægger og kan ændre i porteføljen for øvrige medlemmer af ledelsen.

 

§ 12 Budget og økonomi

Den daglige økonomiske forretningsgang følger “Forretningsorden for den økonomiske forretningsgang i UNICEF Danmark”.

UNICEF Danmark finansierer primært sit virke gennem, indsamlingsvirksomhed, salg af andre produkter m.m. i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herom i “Recognition Agreement”.

UNICEF Danmarks regnskabsår er 1. januar – 31. december.

UNICEF Danmark tegnes i økonomisk henseende af formand eller næstformand i forening med generalsekretæren. UNICEF Danmark er berettiget til at meddele prokura.

Revisionen varetages af en statsautoriseret revisor, valgt på det ordinære årsmøde.

 

§ 13 Lokalafdelinger

UNICEF Danmark er en landsdækkende organisation med lokalafdelinger, der arbejder sammen med UNICEF Danmarks sekretariat.

Det påhviler lokalafdelingerne at bistå UNICEF Danmark i dennes aktiviteter i overensstemmelse med “Forretningsorden for lokalafdelinger i UNICEF Danmark”. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at lokalafdelinger organiseres i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

 

§ 14 Opløsning af UNICEF Danmark

En eventuel opløsning af UNICEF Danmark kan kun vedtages på et årsmøde med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, idet dog mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede.

Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede ikke er til stede, men der er 2/3 stemmeflertal hos de fremmødte for en opløsning, skal der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde mellem 4 og 12 uger herefter med dette som eneste punkt på dagsordenen. Forslag om opløsning kan her vedtages med almindeligt stemmeflertal. Uanset om der ved det første møde er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede, og uanset om der opnås 2/3 flertal, skal en opløsning af UNICEF Danmark altid vedtages på to på hinanden følgende årsmøder med mindst 4 ugers mellemrum.

UNICEF Danmark skal dog opløses, hvis UNICEF tilbagekalder sin “Recognition Agreement”.

Ved eventuel opløsning af UNICEF Danmark tilfalder de midler, som er tilbage efter afholdelse af økonomiske forpligtelser indgået af UNICEF Danmark, UNICEF.

 

§ 15 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtaget på årsmødet den 26. marts 2020.

Download vedtægterne her

Download

Hent UNICEF Danmarks vedtægter her:

Download