Støt
Children play outdoors at Children’s Club, an early childhood development Centre, in Nasrallah. Tunisia.

Vedtægter

1. NAVN

1.1 Fondens juridiske navn er “Den Danske UNICEF Fond” (“Fonden”).

2.2 Der er ikke tillagt Stifter nogen rettigheder eller fordele.

2. STIFTER

2.1 Fonden er stiftet med virkning fra den 1. december 2021 for en tidsubegrænset periode som en ikkeerhvervsdrivende fond i henhold til fondsloven og med Civilstyrelsen som tilsynsmyndighed. Fonden er stiftet af Dansk Nationalkomité for UNICEF, CVR-nr. 42824534, (“Stifter”) i henhold til gavebrev af 9. november 2021 (bilag 1).

3. FORHOLD TIL UNICEF

3.1 Fonden er etableret af Stifter med henblik på at overtage og fortsætte Stifters nuværende aktiviteter, og Fonden har således indgået en samarbejdsaftale med UNICEF (FN’s børnefond) (“Samarbejdsaftalen”), der træder i kraft den 1. januar 2022.

3.2 Fonden er aktiv i Kongeriget Danmark på grundlag af Samarbejdsaftalen og en fælles strategiplan indgået mellem Fonden og UNICEF.

3.3 Fonden har ret til at bruge UNICEF’s navn, logo, mærke og andre kendetegn alene til at forfølge UNICEF’s mål og mission og under overholdelse af Samarbejdsaftalen.

4. HJEMSTED

4.1 Fondens hjemsted er i Københavns Kommune, Kongeriget Danmark.

5. FORMÅL

5.1 Fondens overordnede formål er at støtte UNICEFs mål og arbejde baseret på principperne, værdierne og forpligtelserne i FN-Konventionen om Barnets Rettigheder og øvrige dokumenter samt at bidrage til beskytte børns rettigheder globalt i overensstemmelse med Samarbejdsaftalen.

5.2 Fonden opfylder sit formål i Kongeriget Danmark i overensstemmelse med Samarbejdsaftalen ved at:

 • rejse midler til støtte af både Fondens og UNICEFs aktiviteter, herunder gennem indsamlinger og salg af produkter,
 • være fortaler for og udbrede kendskabet til og forståelsen for UNICEFs arbejde for at fremme barnets rettigheder globalt, herunder arbejdet med at skabe lige vilkår for alle børn og unge,
 • fremme og støtte Rigsfællesskabets børn og unges forståelse for de vilkår, som børn og unge i andre lande lever under, og
  udføre andre dermed forbundne aktiviteter i henhold til formel skriftlig aftale med UNICEF.
6. FONDENS KAPITAL

6.1 Fondens egenkapital består af en bunden kapital og en disponibel kapital.

6.2 Fonden er i henhold til gavebrev af 9. november 2021 (bilag 1) stiftet med en egenkapital på DKK 1.000.000, der udgør Fondens bundne kapital.

6.3 Fondens bundne kapital skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om anbringelse af fondes midler under offentligt tilsyn.

6.4 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedernes samtykke uddele den bundne kapital, medmindre andet følger af den til enhver tid gældende fondslovgivning.

6.5 Fondens disponible kapital skal være af en størrelse, der er passende i forhold til Fondens aktiviteter og forpligtelser.

7. ANVENDELSE AF OVERSKUD

7.1 Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud i overensstemmelse med pkt. 5, idet anvendelsen af overskud kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af Fondens formål.

8. FONDENS BESTYRELSE

8.1 Fondens organer udgøres af bestyrelsen og generalsekretæren.

8.2 Fonden ledes af en bestyrelse, som er Fondens øverste myndighed, og som forestår den overordnede ledelse og organisation af Fonden i overensstemmelse med Fondens formål, jf. pkt. 5, og under iagttagelse af denne vedtægt, forretningsordenen, jf. pkt. 8.4, og andre interne regler.

8.3 Bestyrelsens funktion og ansvarsområder omfatter, men er ikke begrænset til:

 • at fastsætte, understøtte og kontrollere Fondens strategiske retning
 • at sikre opfyldelse af Fondens formål
 • at værne om Fondens værdier og varetage Fondens interesser
 • at opretholde højeste governance-standarder
 • at ansætte Fondens generalsekretær
 • at udpege medlemmer af bestyrelsen
 • at træffe beslutning om ændring eller udvidelse af denne vedtægt og om etablering og omdannelse af beslægtede enheder
 • at sikre passende overvågning af risici og systematisk risikokontrol
 • at udvise finansiel ansvarlighed og overvågning, herunder, men ikke begrænset til, at godkende fordelingen af overskuddet som budget og udgifter ud over fastsatte beløbsgrænser samt at godkende Fondens årsrapport
 • at sikre overholdelse af vedtægten, national lovgivning, gældende fondslovgivning og standarder samt relevante aftaler
 • at etablere og overvåge effektiviteten af ledelsesstrukturer og at indføre interne regler og politikker
 • at vælge og stå for kontakten til de(n) eksterne revisor(er)
 • at sikre transparens og ansvarlighed i forbindelse med Fondens aktiviteter

8.4 Bestyrelsen træffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv.

8.5 Bestyrelsen ansætter en generalsekretær, der fungerer som direktør med ansvar for Fondens daglige ledelse i henhold til bestyrelsens retningslinjer og instrukser, jf. pkt. 10.

8.6 Fondens første bestyrelse skal bestå af 4 medlemmer, der udpeges af Stifter for tiden indtil det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for regnskabsåret 2021, jf. pkt. 9.7.

8.7 Efter udløbet af den første bestyrelsesperiode skal bestyrelsen bestå af 7-9 medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport, jf. pkt. 9.7.

8.8 Med henblik på at sikre diversitet i bestyrelsen udpeges bestyrelsesmedlemmerne efter en indstillings- og udvælgelsesproces som beskrevet i forretningsordenen, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt de kandidater, der (i) opfylder kravene med hensyn til høj integritet og høje etiske standarder, omdømme og professionalisme og ikke er genstand for nogen sag som følge af adfærd, der anses for strafbar i henhold til gældende lovgivning, (ii) er kompetente, upartiske, uden interessekonflikter eller konflikter i forhold til arbejdsindsats og repræsenterer en bred vifte af kompetencer i overensstemmelse med Fondens formål som beskrevet i denne vedtægt, i forretningsordenen og i andre interne regler.

8.9 På det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for regnskabsåret 2021, udpeger bestyrelsen 3-4 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 1 år og 4-5 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år, idet deres bestyrelsesperioder udløber på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender Fondens
årsrapport, jf. pkt. 9.7.

8.10 Efter udløbet af de i pkt. 8.9 bestyrelsesperioder udpeges de enkelte bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

8.11 Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges, men den samlede funktionsperiode for et bestyrelsesmedlem kan ikke overstige 6 år, uanset om der er tale om en sammenhængende periode eller ej.

8.12 Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke ansættes af Fonden.

8.13 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport, jf. pkt. 9.7.

8.14 Bestyrelsesmedlemmerne skal til enhver tid udføre deres hverv under varetagelse af Fondens interesser og i henhold til gældende lovgivning, forretningsordenen og andre interne regler samt under iagttagelse af de højeste etiske standarder.

8.15 Med forbehold for gældende lovgivning, kan Civilstyrelsen beslutte at afsætte et medlem af bestyrelsen i tilfælde af (i) manglende overholdelse af denne vedtægt, (ii) adfærd i strid med Fondens formål og idealer, (iii) adfærd, der i væsentlig grad skader Fondens interesser, troværdighed og prestige, (iv) adfærd, som i væsentlig grad strider mod Samarbejdsaftalen, og/eller som har resulteret i en alvorlig overtrædelse af Samarbejdsaftalen fra Fondens side, eller (v) manglende mulighed for at opfylde sin funktion i bestyrelsen på permanent basis.

8.16 Såfremt et bestyrelsesmedlem, herunder formanden eller næstformanden, udtræder af bestyrelsen eller i øvrigt anses for ikke at være til disposition eller forlader stillingen inden udløbet af hans/hendes bestyrelsesperiode, skal bestyrelsen hurtigst muligt udpege et nyt medlem, herunder evt. en ny formand eller næstformand, til at sidde i bestyrelsen i den resterende del af funktionsperioden i overensstemmelse med pkt. 8.6.

8.17 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag, men har ret til at få godtgjort rimelige udgifter i forbindelse med varetagelsen af deres hverv i henhold til gældende interne regler.

9. BESTYRELSESMØDER

9.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder som anført i forretningsordenen. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året.

9.2 Indkaldelse til bestyrelsesmøder samt udsendelse af dagsorden og mødemateriale kan ske elektronisk, ligesom Fondens bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk.

9.3 Et bestyrelsesmedlem eller revisor kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde med højest 14 dages varsel.

9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde.

9.5 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af denne vedtægt. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan træffe beslutninger på elektronisk eller skriftligt grundlag.

9.6 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

9.7 Fonden afholder et bestyrelsesmøde hvert år senest den 30. april, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår, og hvor dagsordenen mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Beretning om Fondens virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 3. Beslutning om anvendelse af overskud mv. i overensstemmelse med pkt. 7
 4. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af formand og næstformand
 6. Valg af revisor
 7. Opdatering eller ændring af interne regler og politikker
 8. Eventuelt
10. FONDENS GENERALSEKRETÆR

10.1 Bestyrelsen ansætter en generalsekretær til at varetage den daglige ledelse af Fonden.

10.2 Generalsekretæren har det overordnede ansvar for rekruttering, performance-evaluering og afskedigelse af alle, der arbejder for Fonden.

10.3 Generalsekretæren kan ikke være medlem af bestyrelsen eller Fondens øvrige organer. Han eller hun deltager uden stemmeret på bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

10.4 Generalsekretæren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

10.5 Generalsekretæren og Fondens medarbejdere skal til enhver tid udføre deres funktioner i overensstemmelse med de højeste etiske standarder og under varetagelse af Fondens interesser.

11. BESTYRELSESUDVALG

11.1 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at bistå bestyrelsen i dennes arbejde, herunder til at forberede de beslutninger, der skal træffes af bestyrelsen, uden derved at overtage bestyrelsens funktioner og opgaver.

11.2 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der sætter rammerne for udvalgets arbejde og beskriver, hvordan udvalgsmedlemmerne udpeges og udtræder af udvalget.

12. TEGNINGSREGEL

12.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening med generalsekretæren, eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

12.2 Bestyrelsen kan uddelegere visse beføjelser relateret til driftsmæssige forhold til generalsekretæren.

12.3 Bestyrelsen kan give særlig fuldmagt til at tegne Fonden i specifikke sager.

13. REGNSKAB OG REVISION

13.1 Fondens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. december 2021 til 31. december 2021.

13.2 For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport, herunder årsregnskabet, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for ikke-erhvervsdrivende fonde.

13.3 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt af Fondens bestyrelse.

13.4 Revisor kan ikke være medlem af Fondens bestyrelse eller være ansat af Fonden og skal i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav om uafhængighed.

14. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER

14.1 Bestyrelsen kan med 3/4-flertals beslutning og med tilladelse fra fondsmyndigheden foretage ændring af vedtægten, herunder Fondens formål, samt beslutte, at Fonden sammenlægges med andre fonde eller – såfremt Fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet – opløses ved uddeling af kapitalen.

14.2 I tilfælde af opsigelse af Samarbejdsaftalen og suspendering af brugen af UNICEF-mærket, således at Fonden ikke kan opfylde sit formål, opløses Fonden efter forudgående tilladelse fra fondsmyndigheden.

14.3 Ved en eventuel opløsning af Fonden skal Fondens kapital uddeles i overensstemmelse med Fondens formål, jf. pkt. 5, til en eller flere UNICEF-kontorer hjemmehørende i EU.

14.4 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at Fondens eksistens i øvrigt bringes i fare.

—ooOoo—

Således vedtaget ved Fondens stiftelse.
København, den 9. november 2021