UNICEF Danmark for alle verdens børn

UNICEF Danmark Årsrapport 2019

Hjem » Publikationer » UNICEF Danmark Årsrapport 2019

Bestyrelsen og Generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 for UNICEF Danmark.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv §8, stk. 3.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i organisationens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af organisationens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til Årsmødets godkendelse.

København, den 11. marts 2020

Download

Læs årsrapporten for 2019 her

Download