UNICEF Danmark for alle verdens børn

UNICEF Danmark Årsrapport 2012

Bestyrelsen og Generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for UNICEF Danmark.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i organisationens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af organisationens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til Årsmødets godkendelse.

København, den 17. april 2013

Download

Læs årsrapporten for 2012 her

Download