Alle børn har ret til medbestemmelse

Hjem » Alle børn har ret til medbestemmelse

Skrevet d. 22. februar 2019 af Anne-Mette Friis, børn- og ungechef i UNICEF Danmark.

FN’s Børnekonvention fylder 30 år i 2019. Alligevel ved kun 23% af de danske skoleelever, at de har en række elementære rettigheder. UNICEF’s Rettighedsskoler ønsker derfor at sætte fokus på børns trivsel og medbestemmelse.

Tænk hvis du ikke havde indflydelse på dit eget liv. At andre besluttede ting henover hovedet på dig, selv om det handlede om væsentlige ændringer i din hverdag eller skolegang. Sådan oplever mange børn deres hverdag, men sådan behøver det ikke være.

De fleste har helt sikkert hørt om FN’s Børnekonvention. Den har gennem 30 år sat fokus på børn rettigheder over hele verden.

Konventionen gælder for alle under 18 år og sikrer bl.a. grundlæggende rettigheder som fx mad, sundhed og et sted at bo. Børnekonventionen er også med til at sikre retten til udvikling, skolegang, fritid, leg og information, og den giver børn ret til beskyttelse mod krige, vold, misbrug og udnyttelse.

Heldigvis oplever langt de fleste danske børn ikke, at deres grundlæggende rettigheder er truede, men mange er ikke klar over, at børnekonventionen også sikrer ret til medbestemmelse, deltagelse og ytringsfrihed.

UNICEF har derfor sat sig for at etablere Rettighedsskoler, som sætter fokus på alle de gode værdier, der står i FN’s Børnekonvention.

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord.

”Der er blevet mindre mobning på skolen og flere trives, fordi vi kender til rettighederne og er blevet mere opmærksomme på at hjælpe hinanden,” fortæller Rigmor, som er en af de mange elever, der har arbejdet med børns rettigheder på sin skole.

Anne-Mette Friis

Unicefs børn- og ungechef Anne-Mette Friis opfordrer til, at så mange skoler som muligt bliver rettighedsskoler, så børn og unge kan lære om alle de gode værdier i FN’s Børnekonvention. (Foto: Unicef).

Der er blevet mindre mobning på skolen og flere trives, fordi vi kender til rettighederne og er blevet mere opmærksomme på at hjælpe hinanden."
Rigmor, elev på en UNICEF Rettighedsskole.
Demokratisk dannelse

I Danmark har vi altid holdt den demokratiske fane højt. Vi ser os selv som aktive samfundsborgere, som gennem folkeskolen bliver (ud)dannede til at videreføre de demokratiske samfundsidealer. Men sådan er virkeligheden desværre ikke, for på trods af, at der står i folkeskolens formålsparagraf, at børn skal trænes til at deltage i demokratiske beslutninger, så føler børn ikke selv, at de bliver hørt i skolens arbejde.

Samtidig viser UNICEF’s interne undersøgelser, at det er under 50 % af eleverne, der tør sige deres mening i klassen – det rum, hvori de skulle træne deres demokratiske færdigheder.

En af Børnekonventionens helt centrale hensigter er, at børns stemmer skal inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører dem selv og deres liv. UNICEF Rettighedsskoler tager udgangspunkt i konventionens hollistiske børnesyn, og skolerne er en meget vigtig platform for virkeliggørelsen af netop det børnesyn, som blandt andet siger, at børn er demokratiske medborgere, der har ret til at blive inddraget i skolens arbejde. Skolerne skaber rum for, at børns rettigheder anvendes som løftestang for skolens fokus på demokratisk dannelse, og styrker børnene i at argumentere for deres meninger og holdninger. Børnekonventionen bliver dermed en løftestang for en vigtig dannelsesproces, der fokuserer på fællesskab og demokrati.

”Vores tid er præget af et fokus på individet og på forskelle mellem køn, etnicitet, sprog og religion. Modsat denne tendens er Børnekonventionen med til at fokusere på, hvad og hvilke værdier vi har til fælles som mennesker. Derfor giver det at være en Rettighedsskole et godt udgangspunkt for at arbejde med fællesskabet på skolen”, fortæller skolelederen på Ellebjerg Skole, Anne Graah.

De fleste børn kender ikke deres rettigheder

Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed. Desværre er det kun 23% af alle danske børn, der ved, at der findes en børnekonvention. Dermed risikerer vi, at alt for mange børn ikke ved, at de har ret til indflydelse og medbestemmelse.

Konventionen siger ikke, at barnet har ret til at bestemme alt, men derimod, at det har ret til at blive medinddraget og hørt i alle beslutninger, der vedrører barnet, og den understreger, at alle børn er unikke, og at vi skal se på det enkelte barns tarv i stedet for at betragte børn ud fra grupperinger f.eks. flygtningebørn, anbragte børn eller udsatte børn.

Alle skoler i Danmark kan blive Rettighedsskole. Det eneste, det kræver, er engagement og lyst til medbestemmelse. På Rettighedsskolen bliver eleverne taget med på råd. De bliver hørt og taget alvorligt.

Synes de for eksempel, at skolen er et trygt sted at være? Eller hvad med toiletterne? Og cykelkælderen?

Ved de, hvilke muligheder de har, hvis deres forældre skal skilles? Eller hvis deres mor eller far bliver alvorligt syg? På en UNICEF Rettighedsskole arbejder et særligt Rettighedsråd bestående af børn og voksne kontinuerligt med at forbedre vilkårene for alle børn på skolen.

UNICEF Rettighedsskoler har haft stor succes med overbevisende resultater i både England og Canada, og i Norge, Sverige og Danmark er flere skoler på vej.

Langelinieskolen på Østerbro har igennem de seneste tre skoleår været pilotskole med meget flotte resultater til følge – en markant forbedring af trivsel, tryghed og kompetencer til at bruge børnerettigheder i skoledagen er bare nogle af dem.